ZÁPISY VÝBORU

Výbor jmenoval na uvolněné místo do Revizní komise p. Petra Šenka do konce funkčního Výboru, pokud nebude ujednáno jinak.

Výbor vzal na vědomí informaci od pana ředitele, že představenstvo DP s ohledem na zaslané stanovisko Výboru neschválilo nově navrženou úpravu nárůstu průměrné mzdy v DP o 8% pro řidiče, 6% pro dělnické profese a 4% pro THP, rozhodlo se vyčkat na výsledky celoročního hospodaření a výsledky kolektivních v ostatních DP.

Výbor projednal návrh pana ředitele ze dne 14. 12. 2018 na navýšení mezd a rozhodl se ho odmítnout a pokračovat v dalším vyjednávání.

Výbor schválil rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince:
vánoční kolekci obdrží všichni odboráři;
USB flash disk obdrží odboráři, kteří jsou k 01. 12. 2018 členy odborové organizace alespoň 6 měsíců, resp. mají k tomuto datu zaplaceny členské příspěvky za 6 měsíců;

Výbor vzal na vědomí informace od p. Klaudyho, z posledního jednání dozorčí rady.

Výbor schválil, zahájit v září přípravu na kolektivní vyjednávání pro KS2019.

Výbor vzal na vědomí:vyúčtování rybářské soutěžeinformace z plenární schůze v Kožlanechnegativní ohlasy na turnus platný od 01. 03. 2018

Výbor projednal stanovisko OS DOSIA k problému vyplácení odměny za odjetou směnu navíc nad rozpis směn a bude iniciovat jednání s vedením DPmD a.s.

Výbor projednal odpověď paní primátorky, na dotaz, ohledně navyšování mezd.

Výbor jednomyslně odmítl poslední návrh pana ředitele na navýšení základní hodinové a tarifní mzdy a odmítl převádění mzdových prostředků do stabilizační odměny a do odměny za hospodářský výsledek.

Výbor jmenoval do funkce zástupce pro BZOP p. Jiřího Váňu na dobu funkčního období Výboru, pokud nebude ujednáno jinak.

Výbor se zabýval dalšími dodatky ke kolektivní smlouvě pro následné vyjednávání.