ČLENSTVÍ V ZOOS DPMD

práva a povinnosti člena v organizaci

Všichni členové jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti!

Vznik členství:

 • členem ZOOS DPMD se může stát každý občan starší patnácti let, který na území České republiky nebo dočasně mimo její území, který je v pracovněprávním, učebním či jiném obdobném vztahu k zaměstnavatelům v odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství, případně jiného příbuzného odvětví a ztotožňuje se s Programem Odborového svazu a Stanovami Odborového svazu a chce se na nich podílet především prostřednictvím základní organizace Odborového svazu
 • Člen, který přerušil nebo ukončil pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah pro svůj zdravotní stav, odchod do důchodu nebo z důvodu studia, mateřství či jiných vážných rodinných nebo osobních důvodů, si zachovává právo být i nadále členem Odborového svazu v některé z jeho základních organizací
 • Pro vstup do ZOOS DPMD je nutné vyplnit a odevzdat Výboru přihlášku

Zánik členství:

 • Členství k ZOOS DPMD zaniká:
 • dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství, pouze písemnou formou;
 • k ukončení členství je nutné vyplnit a odevzdat Výboru odhlášku
 • trvalou změnou pobytu člena mimo území České republiky;
 • vyloučením člena na základě Usnesení ZOOS DPMD;
 • úmrtím člena;
 • Vyloučení člena je možné:
 • za porušení Stanov Odborového svazu;
 • O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze (konference). Usnesení Členské schůze (konference) musí být řádně odůvodněno. Proti usnesení Členské schůze (konference) se člen může do 30 dnů od doručení usnesení písemně odvolat k Výkonné radě Odborového svazu. Odvolání má odkladný účinek. Usnesením Členské schůze (konference) nebo usnesením Výkonné rady Odborového svazu o vyloučení zanikají všechna práva člena.
  • za prokazatelnou zpronevěru odborových finančních prostředků, hmotného nebo nehmotného majetku;
  • vystupuje-li člen v rozporu se zájmy a cíli ZOOS DPMD;
  • pro neplacení členských příspěvků včas a ve stanovené výši po dobu delší, než dva měsíce, ani ve lhůtě, ke které byl člen prokazatelně vyzván

Každý člen, který řádně plní své členské povinnosti, má právo:

 • svobodně a demokraticky vyjadřovat své názory;
 • volit a být volen do všech orgánů základní organizace a Odborového svazu bez ohledu na délku členství v organizaci;
 • na obhajobu a ochranu pracovních, mzdových, platových a sociálních práv, včetně práva na stávku;
 • na pomoc při uplatňování práva na zaměstnání, základních lidských práv a občanských svobod;
 • na bezplatnou právní poradu, pomoc a zastoupení před zaměstnavateli, státními orgány a soudy, včetně poradenské služby ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení poskytované v souladu s Řádem právní pomoci Odborového svazu;
 • být informován o všech zásadních otázkách, které základní organizace řeší a vyjadřovat se k nim;
 • na pomoc při získávání nové kvalifikace při nezaviněné ztrátě zaměstnání (zdravotní důvody);
 • na ochranu před šikanováním a před znemožňováním obhajovat svá práva;
 • na ochranu při výkonu odborové funkce i po skončení funkčního období v souladu se zákoníkem práce;
 • účastnit se na tvorbě a uskutečňování politiky Odborového svazu;
 • osobně se zúčastnit jednání orgánu Odborového svazu, který rozhoduje o jeho zájmech;
 • na finanční pomoc při stávkách schválených a organizovaných příslušnými odborovými orgány v souladu se zásadami o použití Stávkového fondu;
 • využívat dalších práv a výhod, které pro členy a jejich rodinné příslušníky poskytují základní organizace a orgány Odborového svazu (rekreace, hmotné a finanční podpory atd.);
 • podílet se na tvorbě a kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, vnitřních mzdových a platových předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a kontrole plnění závazků z kolektivních smluv;
 • využívat všech smluv uzavíraných Odborovým svazem ku prospěchu svých členů;

Člen je povinen:

 • dodržovat Stanovy OS DOSIA;
 • plnit usnesení orgánů ZOOS DPMD;
 • plnit usnesení orgánů OS DOSIA;
 • řádně platit ve stanovené výši a včas členské příspěvky;
 • účastnit se stávky, když předtím pro ni hlasoval, pokud mu v tom nebrání vážné důvody;

Základní práva a povinnosti člena odborové organizace jsou stanoveny ve Stanovách Odborového svazu DOSIA.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A JEJICH PLACENÍ

Výše měsíčního příspěvku:
 • ve výši 1% z čisté mzdy - povinnost dokládat příjmy
 • členský příspěvek 5,- Kč / denně:
 • u dlouhodobě nemocných členů (nad 1 měsíc prac. neschopnosti)
 • členský příspěvek 10,- Kč v případě:
 • registrace na Úřadu práce
 • po dobu mateřské dovolené
 • pro nepracující důchodce
 • pevná částka ve 200,- Kč

Možnosti platby:

 • srážkou ze mzdy u zaměstnavatele (DPmD, a.s.)
 • osobně u hospodáře organizace p. Matase
 • bankovním převodem na účet organizace
 • vedený pod číslem 920 474 399 / 0800 do variabilního symbolu uveďte - datum narození (ve tvaru ddmmrrrr / např. 04041982) a do poznámky příjemce uveďte jméno člena organizace popř. osobní číslo.

VÝHODY

 • bezplatné právní zastupování ve věcech pracovně-právních
 • bezplatné řešení pracovních problémů s nadřízeným za přítomnost člena Výboru
 • příspěvky na sportovní aktivity, dovolenou, dětské tábory
 • pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí i pro rod. příslušníky
 • dary při životních výročí - částka dle délky členství

Sjednání našich produktů v rámci:

 • pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli s možností zvolení vlastní částky - příspěvek dle délky členství tj. 100 - 1000,- Kč. Kromě velmi slušné ceny, také výhoda, že nemusíte sami řešit s pojišťovnou, ale po sepsání základního oznámení již další řeší jednatel
 • pojištění v případě nemoci, úrazu
 • pojištění DAS - právní ochrany, pomoci v rámci EU