ZÁPISY VÝBORU
Přečtěte si, co je nového ...

Výbor vzal na vědomí konání tradiční rybářské soutěže v termínu 11.-13. 09. 2020 na Staré Olešce. Oficiální plakát bude včas vyvěšen.

Výbor schválil nákup 1 ks set-top boxu do místnosti řidičů na staré vrátnici v ceně 750,- Kč.

Veškeré potřebné informace (místo, čas, program a organizační záležitosti) budou včas zveřejněny a vyvěšeny na všech pracovištích DPMD, a.s.

Výbor připravil body pro jednání s vedením DP, které se uskuteční 24. 06. 2019 ohledně dodatku ke Kolektivní smlouvě, který se bude týkat mzdové oblasti. O výsledcích tohoto jednání vás budeme neprodleně informovat.

Podle informací od pana Klaudyho z jednání dozorčí rady, nebyl tzv. 13. plat zatím vyplacen z důvodu neproběhnutí všech schvalovacích procesů na magistrátu ohledně kompenzací vůči DP.

Výbor schválil:připojení ke každoroční charitativní akci "Radeček" formou příspěvku, jehož výše bude upřesněna. Veškeré informace k této akci naleznete na našem webu zoosdpmd.cz/radecek nebo pod tímto odkazem;
nákup reklamních předmětů a cen pro vítěze do soutěží pořádaných odborovou organizací;
příspěvek ve výši 500 Kč pro dítě (do 15-ti let věku)...

Výbor oznamuje, že po konzultaci s právním oddělení OS DOSIA, byl Výbor v září 2017 zvolen dle stanov na dobu 5-ti let.

Výbor jmenoval na uvolněné místo do Revizní komise p. Petra Šenka do konce funkčního Výboru, pokud nebude ujednáno jinak.

Výbor vzal na vědomí informaci od pana ředitele, že představenstvo DP s ohledem na zaslané stanovisko Výboru neschválilo nově navrženou úpravu nárůstu průměrné mzdy v DP o 8% pro řidiče, 6% pro dělnické profese a 4% pro THP, rozhodlo se vyčkat na výsledky celoročního hospodaření a výsledky kolektivních v ostatních DP.

Výbor projednal návrh pana ředitele ze dne 14. 12. 2018 na navýšení mezd a rozhodl se ho odmítnout a pokračovat v dalším vyjednávání.

Výbor schválil rozdělení vánočních odměn, které budou rozdávány od začátku prosince:
vánoční kolekci obdrží všichni odboráři;
USB flash disk obdrží odboráři, kteří jsou k 01. 12. 2018 členy odborové organizace alespoň 6 měsíců, resp. mají k tomuto datu zaplaceny členské příspěvky za 6 měsíců;

Výbor vzal na vědomí informace od p. Klaudyho, z posledního jednání dozorčí rady.