O NÁS

kdo jsme a co chceme

Jsme základní organizací odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství (pod neformálním názvem OS DOSIA) při Dopravním podniku města Děčína, pod oficiálním názvem ZO OS DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA (zkr. ZOOS DPMD) od roku 1992.

OS DOSIA, je jednotnou, otevřenou a nezávislou, odborovou organizací, s právní osobností. Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance z odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství, autoopravárenství a příbuzných odvětví, bez rozdílu jejich sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, pohlaví a sexuální orientace. Odborový svaz svoji činnost rozvíjí politicky, ekonomicky a organizačně nezávisle na státních a hospodářských orgánech, občanských iniciativách a subjektech v souladu s Programem Odborového svazu, potřebami a zájmy členů. Vůči politickým stranám a hnutím vystupuje nadstranicky.

Posláním a cílem Odborového svazu, jeho orgánů a základních organizací je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, platových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv. Za tímto účelem zejména kolektivně vyjednávají a uzavírají kolektivní smlouvy. V souladu s potřebami a zájmy členů podporuje vzdělávací činnost a rozvíjí mezinárodní činnost a solidaritu, kde usiluje o vytvoření odborové jednoty při prosazování svobody, demokracie, odborových a lidských práv a sociálního pokroku ve světě.

OS DOSIA zejména realizuje:

  • obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů;
  • prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců především vedením sociálního dialogu na všech úrovních;
  • bezplatnou právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, nemocenského a sociálního pojištění, přestupkové a trestní - především při dopravních nehodách, a to i v zahraničí, pokud mají návaznost na pracovněprávní vztahy;
  • poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání;
  • informační, organizační a administrativní servis pro základní organizace;
  • finanční výpomoci členům při živelních událostech;
  • výhodné pojistné smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání;
  • poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vzdělávání funkcionářů;
  • bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se SON - Sdružením nájemníků ČR;

NAŠE SLUŽBY

Kolektivní smlouva

Se zaměstnavatelem jednáme o kolektivní smlouvě na další období

Právní a poradenský servis

Našim členům nabízíme bezplatný právní a poradenský servis

Zastupování

Naše členy zastupujeme nejen v jednání před zaměstnavatelem

Zájezdy a akce

Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce pro členy a rodinné příslušníky

Nabídky

Členům nabízíme slevy našich partnerů