O nás
kdo jsme a co chceme

Jsme základní organizací odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství (pod neformálním názvem OS DOSIA) při Dopravním podniku města Děčína, pod oficiálním názvem ZO OS DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA (zkr. ZOOS DPMD) od roku 1992.

OS DOSIA, je jednotnou, otevřenou a nezávislou, odborovou organizací, s právní osobností. Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance z odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství, autoopravárenství a příbuzných odvětví, bez rozdílu jejich sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, pohlaví a sexuální orientace. Odborový svaz svoji činnost rozvíjí politicky, ekonomicky a organizačně nezávisle na státních a hospodářských orgánech, občanských iniciativách a subjektech v souladu s Programem Odborového svazu, potřebami a zájmy členů. Vůči politickým stranám a hnutím vystupuje nadstranicky.

Posláním a cílem Odborového svazu, jeho orgánů a základních organizací je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, platových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv. Za tímto účelem zejména kolektivně vyjednávají a uzavírají kolektivní smlouvy. V souladu s potřebami a zájmy členů podporuje vzdělávací činnost a rozvíjí mezinárodní činnost a solidaritu, kde usiluje o vytvoření odborové jednoty při prosazování svobody, demokracie, odborových a lidských práv a sociálního pokroku ve světě.

OS DOSIA zejména realizuje:

  • obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů;
  • prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců především vedením sociálního dialogu na všech úrovních;
  • bezplatnou právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, nemocenského a sociálního pojištění, přestupkové a trestní - především při dopravních nehodách, a to i v zahraničí, pokud mají návaznost na pracovněprávní vztahy;
  • poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání;
  • informační, organizační a administrativní servis pro základní organizace;
  • finanční výpomoci členům při živelních událostech;
  • výhodné pojistné smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání;
  • poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vzdělávání funkcionářů;
  • bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se SON - Sdružením nájemníků ČR;

Výbor ZOOS DPMD

Naše služby

Kolektivní smlouva

Se zaměstnavatelem jednáme o kolektivní smlouvě na další období

Právní a poradenský servis

Našim členům nabízíme bezplatný právní a poradenský servis

Zastupování

Naše členy zastupujeme nejen v jednání před zaměstnavatelem

Zájezdy a akce

Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce pro členy a rodinné příslušníky

Nabídky

Členům nabízíme slevy našich partnerů

Proč být v odborech?

Odborové hnutí má své počátky v dobách raného kapitalismu 19. století. Tehdejší dělníci velmi záhy zjistili, že v jednotě je síla a že za slušné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu je třeba bojovat. Je historicky prokázáno, že zbídačování pracovní síly vedlo a vede k sociálním konfliktům, které nahrávají těm politickým silám či jednotlivcům, kteří touží po nastolení totalitního režimu, svržení demokratických institucí, a ke vzniku válečných konfliktů.

Zatímco jako jednotlivec toho zaměstnanec zpravidla ve vztahu k zaměstnavateli příliš neprosadí, členství v organizovaném kolektivu mu zajišťuje ochranu jeho zájmů a možnosti porad a konzultací v případě problémů. Odborová organizace je také jako jediná oprávněna uzavřít se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, ve které jsou upraveny výhodnější pracovní podmínky a zaměstnanecké benefity.

Odborová organizace působící u zaměstnavatele je zástupcem všech jeho zaměstnanců a jejich jménem také vede kolektivní vyjednávání. Pouze svým členům však odborová organizace poskytuje nadstandardní servis v podobě např. bezplatného právního poradenství, případně i zprostředkování bezplatné právní pomoci, včetně zastupování před soudem, či sociální výpomoci v tíživých životních situacích. Svým členstvím v odborové organizaci pak zaměstnanci vyjadřují odborové organizaci podporu v její činnosti a usnadňují jí pozici pro jednání se zaměstnavatelem.

Zákoník práce i další právní předpisy dávají odborové organizaci řadu oprávnění vůči zaměstnavateli v pracovněprávních vztazích, díky nimž může velmi efektivně hájit práva zaměstnanců. Jedná se především o oprávnění v oblasti práva na informace a projednání, spolurozhodování (např. vydávání pracovního řádu nebo posuzování neomluvené absence zaměstnance) nebo kontroly (nad stavem bezpečnosti a zdraví při práci a nad dodržováním pracovněprávních předpisů).

V současné globalizované společnosti hrozí neopodstatněné snižování sociální ochrany a zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců na úkor kapitálu. Sílí tlaky na větší flexibilitu pracovní síly, zavádění nových flexibilních forem práce. Odbory se snaží negativním dopadům těchto změn předejít, nebo je alespoň co nejvíce zmírnit.

Cílem odborových organizací je především uzavírat kolektivní smlouvy, které upravují zejména pracovní a mzdové podmínky všech zaměstnanců (tedy i odborově neorganizovaných) se zaměstnavatelem. Kolektivní smlouvy jsou nejen významným nástrojem pro úpravu pracovních a mzdových podmínek, ale zaručují zaměstnavateli po dobu platnosti kolektivní smlouvy sociální smír, tzn. že pokud je kolektivní smlouva uzavřena, nemohou zaměstnanci stávkovat a ochromovat tak činnost zaměstnavatele.

Sociální dialog na všech úrovních slouží k tomu, aby spolu partneři jednali a nalézali řešení i cestou kompromisu, neboť zaměstnanec i zaměstnavatel jsou na sobě závislí a jeden bez druhého nemůže existovat. Forma direktivního řízení někdy až totalitního, bez jakékoli vazby na kolektiv zaměstnanců, dříve nebo později dostává zaměstnavatele do problémů.