O NÁS

kdo jsme a co chceme

Jsme základní organizací odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství (pod neformálním názvem OS DOSIA) při Dopravním podniku města Děčína, pod oficiálním názvem ZO OS DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA (zkr. ZOOS DPMD) od roku 1992.

OS DOSIA, je jednotnou, otevřenou a nezávislou, odborovou organizací, s právní osobností. Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance z odvětví městské hromadné dopravy a veřejné silniční dopravy, silničního hospodářství, autoopravárenství a příbuzných odvětví, bez rozdílu jejich sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy, pohlaví a sexuální orientace. Odborový svaz svoji činnost rozvíjí politicky, ekonomicky a organizačně nezávisle na státních a hospodářských orgánech, občanských iniciativách a subjektech v souladu s Programem Odborového svazu, potřebami a zájmy členů. Vůči politickým stranám a hnutím vystupuje nadstranicky.

Posláním a cílem Odborového svazu, jeho orgánů a základních organizací je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, platových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv. Za tímto účelem zejména kolektivně vyjednávají a uzavírají kolektivní smlouvy. V souladu s potřebami a zájmy členů podporuje vzdělávací činnost a rozvíjí mezinárodní činnost a solidaritu, kde usiluje o vytvoření odborové jednoty při prosazování svobody, demokracie, odborových a lidských práv a sociálního pokroku ve světě.

Naše služby

Právní a poradenský servis

Našim členům poskytujeme bezplatný právní a poradenský servis.

Zastupování

Naše členy zastupujeme nejen při jednáních se zaměstnavatelem.

Finanční příspěvek

Přispíváme pro děti na tábor, členům na pojištění a jiné.

Výbor

Funkcionáři pro léta 2022 - 2027

p. VAŠÁK Jiří

předseda organizace a BZOP

p. FREIBERG Lubomír

místopředseda

p. SMUTNÝ Pavel

člen

Funkcionáři pověřeni výborem

Funkcionáři pro léta 2022 - 2027

p. MATAS Pavel

pokladník

Revizní komise

Funkcionáři na dobu neurčitou, pokud není ujednáno jinak

Na předsedu revizní komise se obracejte v případě, že máte pochybnosti o správném fungování základní organizace nebo Výboru, v opačném případě se obracejte POUZE na funkcionáře Výboru ZOOS DPMD.

p. KÁCHA Milan

předseda komise