GDPR

ochrana osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobním údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost ZO OS DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA (dále jako "správce"), Ič: 467 975 21, se sídlem Dělnická 471/106, 405 02 Děčín 6, (Právní forma: Odborová organizace). Firma je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 11 950 dne 01. 01. 2014 zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování: správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém jste mu je poskytli osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.zoosdpmd.cz, popř. www.facebook.com, www.messenger.com nebo v aplikaci Whats App. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, datum narození, e‐mail, telefonní číslo, osobní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici.

Účel zpracování: správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování osobních údajů: právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů marketingu, jejichž odběr jste si přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen "GDPR"). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu dokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: zvosdpmdas@seznam.cz nebo na webové adrese zoosdpmd.cz/zrušení odběru novinek. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení emailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům: k Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní, marketingoví a IT poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů: máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku (čl. 21 GDPR) či stížnost proti zpracování osobních údajů (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kontaktní údaje: můžete kontaktovat správce na emailu: zvosdpmdas@seznam.cz či písemně na adrese sídla správce: Dělnická 471/106, 405 02 Děčín 6. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Upozornění: v sociálních aplikacích Messenger a WhatsApp mohou všichni členové skupiny ZOOS DPMD vidět jména členů ve skupině nebo jejich telefonní čísla!

Tato Pravidla vstupují v platnost 01. 11. 2018