POJMY

Základní pojmy

Odborový svaz (OS)

je právnická osoba ve formě sdružení; především zaměstnanců, založený s cílem prosazovat pracovní, hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů ve svazu a základních organizacích

Základní organizace (ZO)

je organizační jednotkou i pobočnou organizací Odborového svazu, která má právní osobnost. O všech důležitých záležitostech rozhoduje Členská chůze popř. její Výbor

Funkcionář

je zvolený úředník, který hájí skupiny členů ZO nebo OS. Jedná se např. předsedu, jednatele, hospodáře, člena revizní nebo jiné komise a další

Pověření lidé

jsou Výborem jmenovaní lidé do funkcí (např. hospodáře, technika BZOP a jiných). Jsou jmenováni pouze na dobu funkčního období Výboru, poté jejich jmenování zaniká a musí být jmenováni novým Výborem znovu do funkce.

Člen popř. odborář

je člověk, který je zaregistrován a evidován v ZO nebo přímo pod OS

OS DOSIA

je odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy využívající neformální název "OS DOSIA"

ZOOS DPMD

je základní organizace odborového svazu "OS DOSIA" při Dopravním podniku města Děčína, pod oficiálním názvem ZO OS DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA

Orgány základní organizace

Členská schůze

Konference

je nejvyšším orgánem ZO a rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce organizace. Tyto pravomoci může Členská schůze přenést na Výbor ZO

Pravomoci Konference

 1. volí, kontroluje a odvolává členy svých volených orgánů;
 2. schvaluje zásady hospodaření ZO, které vycházejí z rámcových směrnic OS;
 3. schvaluje rozpočet ZO a kontrolu jejího čerpání;
 4. rozhoduje o vnitřní organizační struktuře;
 5. rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů ZO, způsobu uvolnění a o délce uvolnění a jejich odměňování;
 6. rozhoduje o nakládání s movitým a nemovitým majetkem ZO v případě zániku zaměstnavatele, u kterého ZO působí nebo v případě zrušení ZO s likvidací;
 7. navrhuje kandidáty do funkcí v orgánech OS;
 8. rozhoduje o zvýšení minimální výše individuálního členského příspěvku;
 9. rozhoduje o zrušení nebo přeměně ZO;

Výbor

Výbor, VZO, ZV, Závodní výbor

Pro řízení odborové práce a zabezpečování úkolů volí Členská schůze ze svého středu Výbor ZO. Výbor rozhoduje o delegování svých kompetencí na nižší orgány základní organizace. Výbor je statutárním orgánem ZO, za který jedná a podepisuje samostatně předseda nebo samostatně jiný pověřený člen statutárního orgánu. Výbor je orgánem ZO uplatňující výkon pravomocí a oprávnění vyplývající z obecně závazných právních předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů zejména formou kolektivního vyjednávání, rozhodování, spolurozhodování projednávání a výkonem práva na informace a kontrolu

Pravomoci Výboru

 1. svolává Konferenci - minimálně jednou ročně;
 2. organizuje členy k plnění jejich závěrů a usnesení;
 3. v rozsahu stanovených kompetencí zabezpečuje výkon partnerské funkce k zaměstnavatelským orgánům;
 4. rozhoduje o délce krátkodobého uvolnění (poskytnutého pracovního volna hrazeného základní organizací);

Revizní komise

RK, RK VZO, RK ZOOS DPMD

je nezávislým revizním (kontrolním) orgánem základní organizace, která je volena Konferencí. Člen Výboru nemůže být volen do revizní komise a naopak

Pravomoci Revizní komise

 1. kontroluje činnost Výboru a celé ZO
 2. pravidelně podává zprávu na OS o činnosti ZO

Orgány Odborového svazu

jsou podrobně vypsány ve Stanovách OS